Truyện Dịch – Fanfic

[Inception]  Never Catch Him Looking Up, Never Looking Down    |    Không Ngước Lên, Cũng Chẳng Cúi Đầu
Tác giả: ifeelbetter

*

[Inception]  Parasite    |    Ký Sinh
Tác giả: huntsmonsters

*

[TSN]  Tonight I Can Write (The Saddest Lines)    |    Đêm Nay, Tôi Có Thể Viết (Những Dòng Thơ Buồn Nhất)
Tác giả: Emily

*

[TSN]  Tonight I Can Write (The Saddest Lines) 2    |    Đêm Nay, Tôi Có Thể Viết (Những Dòng Thơ Buồn Nhất) 2
Tác giả: Emily

*

[Sherlock (BBC)]  Safe    |    An Toàn
Tác giả: Snow

*

[Sherlock (BBC)]  Wider Than A Mile    |    Hơn Dặm Ngang Lững Thững
Tác giả: wordstrings

*

[Sherlock (BBC)]  The Mourning Woman    |    Người Con Gái Đưa Tang
Tác giả: M_Leigh

*

[Sherlock (BBC)]  Sic Gorgiamus Allos Subjectatos Nunc    |    Sẵn Lòng Làm Cỗ Những Kẻ Nào Muốn Khuất Phục Chúng Ta
Tác giả: etothepii

.

Advertisements