Đam Mỹ

Đế Đài Xuân

Tác giả: Phong Duy (niuniu)

>Thượng<

Văn án • | • Chương 1-1 • | • Chương 1-2 • | • Chương 2-1 • | • Chương 2-2 • | • Chương 3-1 • | • Chương 3-2 • | • Chương 4-1 • | • Chương 4-2 • | • Chương 5-1 • | • Chương 5-2 • | • Chương 6-1 • | • Chương 6-2 • | • Chương 7 • | • Chương 8-1 • | • Chương 8-2 • | • Chương 9-1 • | • Chương 9-2    [NGỪNG]

>Trung và Hạ<

Cầm Vận


*


Thỏa Chí Tiêu Dao

Tác giả: Thiếu Tử

Văn án • | • Chương 1+2 • | • Chương 3 • | • Chương 4 • | • Chương 5 • | • Chương 6 • | • Chương 7 • | • Chương 8 • | • Chương 9 • | • Chương 10 • | • Chương 11 • | • Chương 12 • | • Chương 13 • | • Chương 14 • | • Chương 15+16 • | • Chương 17 • | • Chương 18 • | • Chương 19 • | • Chương 20 • | • Chương 21 • | • Chương 22 • | • Chương 23 • | • Chương 24 • | • Chương 25 • | • Chương 26 • | • Chương 27 • | • Chương 28 • | • Phiên ngoại


Advertisements