Các Loại Chấm Câu

Nơi dành để nêu những câu dấu chấm., chấm hỏi?, chấm than!, ba chấm… không biết nên đưa vào đâu của các bạn (nếu có) và của mình (thỉnh thoảng).

Advertisements